Ánh sáng nhân quyền của đảng

Babui

babui_062013_3

Ánh sáng nhân quyền của đảng. Tranh Babui.
Ánh sáng nhân quyền của đảng. Tranh Babui.