Ước vọng đầu năm của Việt Dũng

Babui

babui_012914_01

 

Ước vọng đầu năm của Việt Dũng. Tranh Babui.

Ước vọng đầu năm của Việt Dũng. Tranh Babui.