Vừa là thùng rác, vừa là anh em

Babui

babui_12032014

 

Vừa là thùng rác, vừa là anh em. Tranh babui.

Vừa là thùng rác, vừa là anh em. Tranh babui.