Xin cảm ơn Hành trình đến Tự do

Babui

Babui_07022015

Xin Cảm on Hành trình đến Tụ do. Tranh Babui.
Xin Cảm on Hành trình đến Tụ do. Tranh Babui.