Chu trình kín sản xuất bùn đỏ Bauxit của Ba X

Babui

babui_10022015

 

Chu trình kín sản xuất bùn đỏ Bauxit của Ba X. Tranh Babui.
Chu trình kín sản xuất bùn đỏ Bauxit của Ba X. Tranh Babui.