Lệnh của Vua Chột cấm nổ súng

Babui

babui_13032015

Lệnh của Vua Chột cấm nổ súng. Tranh Babui.
Lệnh của Vua Chột cấm nổ súng. Tranh Babui.
Please follow and like us:

1 Comment on “Lệnh của Vua Chột cấm nổ súng

  1. Lu1ecbch su1eed chu1ee9ng minh ru1eb1ng – Viu1ec7t Cu1ecdng – cu00e1c cu1ea5p lu00e3nh u0111u1ea1o, chu1ec9 huy – tu1eeb thu1eb1ng Hu1ed3 Tu1eb7c, Giu00e1p Bu1ecbt Lu1ed3, Anh Ngu Chu1ed9t… cho u0111u1ebfn nhu1eefng thu1eb1ng “CA mu1eb7t Lu1ed3″… coi mu1ea1ng su1ed1ng con ngu01b0u1eddi thua nhu1eefng con chu00f3!!nnTu1ea1i sao??nnDu00e2n Viu1ec7t bu1ea5t ku1ec3 nam phu1ee5 lu00e3o u1ea5u, thu01b0u1ee3ng vu00e0ng hu1ea1 cu00e1m ngu00e0y nay u0111u1ec1u hu00e1t: Du00e2n VN anh hu00f9ng!nnKhu1ed1n nu1ea1n thay lu0169 …anh khu00f9ng VN thu1eddi nay!!