Ngày tàn của văn hóa chỉ huy mặc đồng phục

Babui

babui_13052015

Ngày tàn của văn hóa chỉ huy mặc đồng  phục. Tranh Babui.
Ngày tàn của văn hóa chỉ huy mặc đồng phục. Tranh Babui.