Đã làm được gì cho Formosa chưa mà đòi hỏi

Babui

babui_06102016

Đã làm được gì cho Formosa chưa mà đòi hỏi. Tranh babui.

Đã làm được gì cho Formosa chưa mà đòi hỏi. Tranh babui.