Tạp chí Đại Học | Số 35-36, Năm thứ VI

Tạp chí Đại Học

35-6“Cách mệnh là thay đổi vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh của dân tộc, phải đảo chính, phải đánh đỏ cái chính thể đã làm cho vận mệnh của mình đen tối. Đó là lẽ đương nhiên. […]
Không thiếu gì những chính thể, những phong trào dã tự cho mình là cách mệnh. Nói chơi và nói dối chỉ khác với nói thật ở một điểm: thực hành.” – Tạp chí Đại Học, “Nhân môt biến cố lịch sử”, TCĐH, Số 35-36, Tháng 10 và 12, 1963, trang 3.

Một quân nhân phe đảo chính tại phòng khánh tiết Dinh Gia Long ngày 2 tháng 11, 1963

Một quân nhân phe đảo chính tại phòng khánh tiết Dinh Gia Long ngày 2 tháng 11, 1963


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

PDF24    Send article as PDF