Tạp chí Đại Học | Số 37, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học

37“Tỷ dụ là Hồ Xuân Hương có và cả cái tác phẩm năm cha và ba mẹ(1) người ta gán cho nàng đều của nàng thì, để bắt đầu, người ta có thể nói rằng mọi vật trong thơ nàng đều chẩy nước. Quả mít chín cây cũng chẩy như những núi đá. Nước có thể nhiều. Khi thì nước tăn teo như sắp cạn. Ngần ấy nước tuy nhiên đều là nước ở trong ra.” – Đỗ Long Vân, “Nguồn nước ẩn của Hồ Xuân Hương”, TCĐH, số 37, trang 52-78

“Cầu trăng phau phau đôi ván ghép, Nước trong leo lẻo một dòng thông.” – HXH, Vịnh cái giếng. Tranh: Phái 87

“Cầu trăng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.”
– HXH, Vịnh cái giếng. Tranh: Phái 87


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.
 

PDF24    Send article as PDF