Tạp chí Đại Học | Số 39, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học

39“Cùng với nhiều ơi khác ở iền Bắc hai xã Khúc Lạc (Phú Thọ) và Dị Nậu (Hưng Hoá) thờ “thần dâm” và cử hành lễ vào đám vào mùa xuân (mồng 7  và 26 tháng giêng). Lễ vật ngoài trầu cau, rượu nước, xôi thịt…, gồm có 36 cái sinh thực khí (18 âm vật và 18 dương vật) tục gọi là cái nõn nường hay nọ nàng.” – Lê Văn Hảo, Một số tục cổ của người Việt qua các hội mùa, TCĐH số 39, tháng 8, 1964. trang 323-335 

Cái nõ(n) và cái nường ở Hà Tĩnh. Nguồn: vietnamnet.vn

Cái nõ(n) và cái nường ở Hà Tĩnh. Nguồn: vietnamnet.vn


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

PDF24    Send article as PDF