Tạp chí Đại Học | Số 40, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học

40Cho tới nay theo ý kiến đa số, trong cổ triết Trung Quốc, hoc thuyết về bản căn tương đối chú trọng đến vật chất hơn cả vẫn là Khi luận. Là vì, như cái nhan đề đã chỉ rõ Khí luận coi khí là căn bản, mà khí thì là vật chất: Khí tức là chất hơi. Tất cả chất hơi đều do những nguyên tử, phân tử goawhc điện tử, nghĩa là những vật cực kỳ bé nhỏ cấu thành.” – Giản Chi và Nguyễn Hiến Kê; TCĐH số 40, Tháng 8, 1964. Trang 504-513

Mô hình của những vùng nhiệt độ dị thường trên toàn cầu trong tháng Giêng 2016 cho thấy đặc biệt ấm áp bất thường ở phía bắc vĩ độ cao, trên khắp Canada, Greenland và Siberia. Nhìn chung, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 1,13 độ C, hoặc ít hơn 2 độ F, ấm hơn so với mức trung bình dài hạn. (Nguồn: NASA Goddard Viện Nghiên cứu Không gian.)

Mô hình của những vùng nhiệt độ dị thường trên toàn cầu trong tháng Giêng 2016 cho thấy đặc biệt ấm áp bất thường ở phía bắc vĩ độ cao, trên khắp Canada, Greenland và Siberia. Nhìn chung, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 1,13 độ C, hoặc ít hơn 2 độ F, ấm hơn so với mức trung bình dài hạn. (Nguồn: NASA Goddard Viện Nghiên cứu Không gian.)


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.