Đảng cha truyền con nối

Babui

Đảng cha truyền con nối. Tranh Babui.