Không tiếc máu xương

Babui

 

Không tiếc máu xương. Tranh Babui.