Địa đạo mừng đảng mừng xuân

Babui

 

Địa đạo mừng đảng mừng xuân. Tranh Babui.