Cánh buồm ma trên biển Hà Tĩnh

Babui

Cánh buồm ma trên biển Hà Tĩnh

 

 

Cánh buồm ma trên biển Hà Tĩnh

Cánh buồm ma trên biển Hà Tĩnh. Tranh Babui.