Tư lệnh hải quân Việt Nam thăm Trung Cộng

Babui

Tư lệnh hải quân Việt Nam thăm Trung Cộng. Tranh Babui