Nhắc nhở 30 tháng 4, ngày Vẹm vào vơ vét

Babui

 

Nhắc nhở 30 tháng 4, ngày Vẹm vào vơ vét. Tranh Babui.