Phúc vào Nhà Trắng

Babui

 

Phúc vào Nhà Trắng. Tranh Babui,