Việt Nam dân chủ đến thế là cùng!

Babui

 

 

Việt Nam dân chủ đến thế là cùng! Tranh Babui.