Việt Nam là bãi rác công nghê lạc hậu của Tầu

Babui

 

Việt Nam là bãi rác công nghê lạc hậu của Tầu. Tranh Babui.

 

www.pdf24.org    Send article as PDF