Một cánh tay vươn lên, hàng triệu cánh tay vươn lên

Babui

 

Một cánh tay vươn lên, hàng triệu cánh tay vươn lên. Tranh Babui.