Những loại ghế mà Tàu cộng và Việt cộng sợ hãi

Babui

 

Những loại ghế mà Tàu cộng và Việt cộng sợ hãi. Tranh Babui.