Đảng đã bán quê hương cho Tàu làm bãi rác sinh học

Babui

 

Đảng đã bán quê hương cho Tàu làm bãi rác sinh học. Tranh Babui.