Ghế Tổng Bí thư của nước CHXHCN Việt Nam

Babui

 

Ghế Tổng Bí thư của nước CHXHCN Việt Nam. Tranh Babui.