Hải cẩu rút dây động luật rừng U Minh

Babui

 

Hải cẩu rút dây động luật rừng U Minh. Tranh Babui.