Đảng đang tự sướng với APEC

Babui

Đảng đang tự sướng với APEC. Tranh Babui.