Mỹ đi rồi Mỹ đến

Babui

Mỹ đi rồi Mỹ đến. Tranh Babui.