Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

Babui

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tranh Babui.

www.pdf24.org    Send article as PDF