Tiền  khắc phục hiệu quả  của đảng Hồ

Babui

 

Tiền  khắc phục hiệu quả  của đảng Hồ. Tranh Babui.