Dưới gót chân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga

Babui

 

Dưới gót chân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Tranh Babui.