Tự do cho Mẹ Nấm và Trần Thị Nga

Babui

 

Tự do cho Mẹ Nấm và Trần Thị Nga. Tranh Babui.