Cờ máu tháng … 4

Babui

Cờ máu tháng … 4. Tranh Babui.