Ngày mà nền văn minh thua chế độ man rợ

Babui

 

Ngày mà nền văn minh thua chế độ man rợ. Tranh Babui.