Lưỡi gỗ của Vẹm cái Lê Thị Thu Hằng

Babui

 

Lưỡi gỗ của Vẹm cái Lê Thị Thu Hằng.