Category: Tài Liệu

Tạp chí Đại Học |Số 3 năm thứ IV

Tạp chí Đại Học Tạp chí Dại Học đã gần được bốn tuổi… Nhưng gần đây … ông Nguyễn Văn Trung không thể thường xuyên ở Huế… Và từ nay ông Trần văn Toàn sẽ  phụ trách việc chủ trương biên tập.

Tạp chí Đại Học |Số 1 năm thứ IV

DCVOnline Chúng tôi vừa nhận được một số Tạp chí Đại Học không có trong bộ sưu tập số hoá của DCVOnline | Nguyễn Văn Lục vừa giới thiệu đến bạn đọc từ tháng 5, 2016 đến nay. Những số

Tạp chí Đại Học | Số 40, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học “Cho tới nay theo ý kiến đa số, trong cổ triết Trung Quốc, hoc thuyết về bản căn tương đối chú trọng đến vật chất hơn cả vẫn là Khi luận. Là vì, như cái nhan

Tạp chí Đại Học | Số 39, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học “Cùng với nhiều ơi khác ở iền Bắc hai xã Khúc Lạc (Phú Thọ) và Dị Nậu (Hưng Hoá) thờ “thần dâm” và cử hành lễ vào đám vào mùa xuân (mồng 7  và 26 tháng giêng).

Tạp chí Đại Học | Số 38, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học “Vấn đề thợ thuyền được coi như cực kỳ quan trọng trong những nước đã tiến tới một nền văn minh kỹ nghệ với sự hiện diện của một giai cấp thợ thuyền, một giai cấp

Tạp chí Đại Học | Số 37, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học “Tỷ dụ là Hồ Xuân Hương có và cả cái tác phẩm năm cha và ba mẹ(1) người ta gán cho nàng đều của nàng thì, để bắt đầu, người ta có thể nói rằng mọi

Tạp chí Đại Học | Số 35-36, Năm thứ VI

Tạp chí Đại Học “Cách mệnh là thay đổi vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh của dân tộc, phải đảo chính, phải đánh đỏ cái chính thể đã làm cho vận mệnh của mình đen tối. Đó là lẽ

Đoàn sứ giả Việt Nam tại Paris năm 1863

Trần Giao Thủy Tập ảnh lịch sử của Jacques-Philippe Potteau, tuy không nhiều và vẫn còn khuyết điểm, đã giúp cho người đọc hình dung được một cách chân thực hơn về nhân dạng, ngoại hình và cách phục sức

Tạp chí Đại Học | Số 34, Năm thứ VI

Tạp chí Đại Học “Sơn hà Việt Nam, không phải đã tự ngàn xưa do người Việt Nam chiếm cứ. Không nói những vùng đất của Chiêm Thành, Chân Lạp mà cha ông chúng ta mới giành giật lấy để

Đại Học | Số 33 năm thứ VI

Tạp chí Đại Học “Heidegger là một triết gia rất khó hiểu. Khó hiểu vì tư tưởng uyên thâm của ông đòi hỏi nơi một kỷ luật tư tưởng và nhiều cố gắng, để tránh thái độ dễ dãi, nếu

Đại Học | Số 32 năm thứ VI

Tạp chí Đại Học “Uống nước nhớ nguồn… Đi tìm nguồn gốc dân tộc, đó là bổn phận chung, bổn phận của mọi người, cũng như của tác giả bài nầy. Bổn phận đó là một việc hiếu đối với

Đại Học | Số 31 năm thứ VI

Viện Đại học Huế “Mặc dầu xức chống đối của cả một thế hệ còn nhiều thanh thế trước dư luận. Nguyễn Văn Vĩnh đã dám viết: “Nước Nam ta mai sau này, hay hay dở cũng ở chữ quốc

Đại Học | Số 6 năm thứ V

Viện Đại học Huế Trước đây năm năm, sau khi thành lập Viện Đại Học Huế, chúng tôi đã quyết định cho ra tờ Tạp Chí Đại Học. Người ta có thể cho rằng đặt cho tạp chí cái tên

Đại Học | Số 5 năm thứ V

Viện Đại học Huế Nhưng phương pháp viết sử của Lê Văn Hưu, dầu giản tiện, cũng có thể đem đến nhiều sai lầm. Trước hết, dầu ông đã đọc, kể từ thời Triệu Đà, nghĩa là từ đời Nhị

Đại Học | Số 4 năm thứ V

Viện Đại học Huế Ở Việt Nam ta, người ta đã viết cùn bút về vấn đề truyền thống. Vấn đề có vẻ quan trọng thực sự đối với ai không muốn bị liệt vào số những kẻ vong bản.

Top