Category: Tài Liệu

Lê Phụng Sử chép: theo sách Khâm Định Việt Sử thì từ năm Nguyên Hòa nguyên niên đờì vua Trang Tông nhà Lê (1533) có người Tây tên là I Nê Khu đi đường bể vào giảng đạo Thiên Chúa …

Công trạng Văn học trong Các Xứ Đạo Read More »

Tập San Sử Địa | 1967 Mùa Thu năm ngoái, Tập San Sử Địa số 3 đặc khảo về Trương Định. Mùa Thu năm nay Sử Địa đặc khảo về Phan Thanh Giản.

Tạp Chí Đại Học Truyện có câu rằng, “Thành là một nơi để gìn giữ dân chống kẻ tàn bạo, ắt phải tường cao hàn sâu, để phòng ngừa khi bất trắc, thực là một việc thiện lowsc vậy.” Gia …

Tạp chí Đại Học |Số 6 năm thứ IV Read More »

Tạp Chí Đại Học Trịnh Hoài Đức (鄭懷德; 1765 – 1825), dòng dõi danh giá Hoa Kiều ở Nam Kỳ, làm quan với triều Nguyễn Việt Nam, tuwdng đảm nhận qua các chức trọng yeesy trog các ngành nội chánh, …

Tạp chí Đại Học |Số 5 năm thứ IV Read More »

Tạp chí Đại Học “Trong vòng gần mười thế kỉ nay ngôn ngữ của người Việt Nam đã theo bước của người Việt Nam mà lan tràn từ ải Nam Quan qua mũi Cà Mâu đến gần vịnh Xiêm La, dọc …

Tạp chí Đại Học |Số 4 năm thứ IV Read More »

Tạp chí Đại Học Tạp chí Dại Học đã gần được bốn tuổi… Nhưng gần đây … ông Nguyễn Văn Trung không thể thường xuyên ở Huế… Và từ nay ông Trần văn Toàn sẽ  phụ trách việc chủ trương biên tập.

DCVOnline Chúng tôi vừa nhận được một số Tạp chí Đại Học không có trong bộ sưu tập số hoá của DCVOnline | Nguyễn Văn Lục vừa giới thiệu đến bạn đọc từ tháng 5, 2016 đến nay. Những số …

Tạp chí Đại Học |Số 1 năm thứ IV Read More »

Tạp chí Đại Học “Cho tới nay theo ý kiến đa số, trong cổ triết Trung Quốc, hoc thuyết về bản căn tương đối chú trọng đến vật chất hơn cả vẫn là Khi luận. Là vì, như cái nhan …

Tạp chí Đại Học | Số 40, Năm thứ VII Read More »

Tạp chí Đại Học “Cùng với nhiều ơi khác ở iền Bắc hai xã Khúc Lạc (Phú Thọ) và Dị Nậu (Hưng Hoá) thờ “thần dâm” và cử hành lễ vào đám vào mùa xuân (mồng 7  và 26 tháng giêng). …

Tạp chí Đại Học | Số 39, Năm thứ VII Read More »

Tạp chí Đại Học “Vấn đề thợ thuyền được coi như cực kỳ quan trọng trong những nước đã tiến tới một nền văn minh kỹ nghệ với sự hiện diện của một giai cấp thợ thuyền, một giai cấp …

Tạp chí Đại Học | Số 38, Năm thứ VII Read More »

Tạp chí Đại Học “Tỷ dụ là Hồ Xuân Hương có và cả cái tác phẩm năm cha và ba mẹ(1) người ta gán cho nàng đều của nàng thì, để bắt đầu, người ta có thể nói rằng mọi …

Tạp chí Đại Học | Số 37, Năm thứ VII Read More »

Tạp chí Đại Học “Cách mệnh là thay đổi vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh của dân tộc, phải đảo chính, phải đánh đỏ cái chính thể đã làm cho vận mệnh của mình đen tối. Đó là lẽ …

Tạp chí Đại Học | Số 35-36, Năm thứ VI Read More »

Trần Giao Thủy Tập ảnh lịch sử của Jacques-Philippe Potteau, tuy không nhiều và vẫn còn khuyết điểm, đã giúp cho người đọc hình dung được một cách chân thực hơn về nhân dạng, ngoại hình và cách phục sức …

Đoàn sứ giả Việt Nam tại Paris năm 1863 Read More »

Tạp chí Đại Học “Sơn hà Việt Nam, không phải đã tự ngàn xưa do người Việt Nam chiếm cứ. Không nói những vùng đất của Chiêm Thành, Chân Lạp mà cha ông chúng ta mới giành giật lấy để …

Tạp chí Đại Học | Số 34, Năm thứ VI Read More »

Tạp chí Đại Học “Heidegger là một triết gia rất khó hiểu. Khó hiểu vì tư tưởng uyên thâm của ông đòi hỏi nơi một kỷ luật tư tưởng và nhiều cố gắng, để tránh thái độ dễ dãi, nếu …

Đại Học | Số 33 năm thứ VI Read More »