1 Comment on “Hiến pháp bấm nút của Đảng

  1. Con vật “khôn lỏi” này, đại diện cho hằng triệu đảng viên CS!

    Đề nghị ông họa sĩ phác họa thêm tấm thẻ đảng.

    Đa tạ!