1 Comment on “Đại thắng mùa xuân và 16 tấn vàng được giải phóng

  1. Tranh u0111eu0323p ! Veu0303 thu00eam thu0103u0300ng Nguyu00eau0303n vu0103n Hau0309o du01b0u01a1u0301i gu00e2u0300m xe tank, mu00f4u0323t nuu0300i du00e2y chuyu00eau0300n, vou0300ng vau0300ng, cau0300 rau0301 tou0300n ten tru00ean nou0300ng suu0301ng vau0300 lu00f4u0301 nhu00f4u0301 mu01b0u01a1u0300i mu00e2u0301y thu0103u0300ng u01a1u0309 du01b0u01a1u0301i hu00f4u0301 quu01a1 cao tay tranh nhau hu01b0u0301ng thiu0300 “fini l’eau dire”.