Người cầm chịch tư tưởng Hồ Chí Minh ở Ba Đình

Babui

 

Người cầm chịch tư tưởng Hồ Chí Minh ở Ba Đình, Tranh Babui.