Việt Nam: Không phải chốn dung thân cho người Hoạt động Nhân quyền

Human Rights Watch

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền bảo vệ quyền con người trên toàn cầu. Chúng tôi điều tra cặn kẽ các vụ xâm phạm, công bố rộng rãi các thông tin thu được và gây sức ép với những cá nhân, tổ chức đang nắm quyền lực phải tôn trọng nhân quyền và đảm bảo công lý. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là một tổ chức quốc tế độc lập, hoạt động như một nhánh của một phong trào tích cực nhằm đề cao nhân phẩm và thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền cho tất cả mọi người.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là một tổ chức quốc tế có nhân viên ở trên 40 quốc gia và có văn phòng ở Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, và Zurich.

Muốn có thêm thông tin, xin truy cập trang mạng của chúng tôi tại: http://www.hrw.org

Bản quyền © 2017 Human Rights Watch