Ban biên tập

Mục đích hoạt động

Báo điện tử DCVOnline là một cơ sở truyền thông đại chúng bất vụ lợi đôc lập cho người Việt toàn cầu.

Mục đích chính của DCVOnline, với trách nhiệm truyền thông độc lập, là cổ xúy dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững cho Việt Nam. DCVOnline góp phần xây dựng xã hội dân sự Việt Nam bằng cách thu thập, quảng bá thông tin, tài liệu lịch sử, cùng các tác phẩm giá trị về xã hội, chính trị, văn học nghệ thuật cũng như tạo nên diễn đàn tự do qua cổng DCVOnline.net để người Việt Nam khắp nơi có cơ hội tự do trao đổi thông tin, bày tỏ và truyền đạt quan điểm một cách khách quan.

Mission statement

DCVOnline is an independent Vietnamese media organization.

The core purpose of DCVOnline, as an independent media organization, is to promote democracy, human rights and sustainable development in Vietnam. The DCVOnline editorial objective is to enhance our civil society by creating, collecting and distributing commentary, news, and other high-quality articles via DCVOnline.net, a portal, and its forum where ordinary people can freely and openly express their opinion and ideas.

DCVOnline Editorial Staff

Lã Mạnh Hùng, Editor-in-Chief
An Nguyen, News Editor
Lang Le, Editor/Copy Editor
John Smith, Front Page Forum Moderator (Lead)
Tiêu Sơn, Art Editor


DCVOnline Technical Team

Phan Bích Vân
DevNull