Trích bài

Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

DCVOnline đồng ý để các website phi lợi nhuận, không làm thương mại, trích đăng lại bài có © DCVOnline đã đăng trên DCVOnline.net với những điều kiện như sau:

  1. Xin đợi ít nhất là năm (5) ngày sau khi bài viết xuất hiện trên DCVOnline.net
  2. Ghi nguồn bài viết từ DCVOnline.net và © DCVOnline
  3. Làm đường dẫn (link) đến bài đã đăng tên DCVOnline.net
  4. Chú thích cuối bài về Mục đích chính của DCVOnline:

“Mục đích chính của DCVOnline, với trách nhiệm truyền thông độc lập, là cổ xúy dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững cho Việt Nam.”

Bài vở và ý kiến xây dựng xin gởi về “Ban biên tập DCVOnline.net” hoặc dùng mục “Thể lệ Gởi bài cho DCVOnline” của DCVOnline.net