DCVOnline – Tin AP Một trong những người bất đồng chính kiến ​​nổi bật nhất của Việt Nam đang tuyệt thực đến ngày thứ 30 để phản đối vì bị biệt giam, người thân trong gia đình ông cho biết …

Việt Nam: Người bất đồng chính kiến ​​tiếp tục tuyệt thực trong tù Read more »