1 Comment on “Quyền con người ở Việt Nam

  1. Đòi quyền làm chó thì có ngay
    Đòi quyền làm người thì bị tó lẹ vô đồn “côn an”
    Đồn “côn an”, nơi khám l.n phụ nử, chổ bóp dí quí ông
    Đồn “côn an”, vô dể khó về, lúc vô còn sống, khi về thành ma!

    Võ Bình