1 Comment on “Từ ao cá Bác Hồ đến ao cá Bác Mao

  1. Hàng độc, hàng độc…

    Làm thế nào để phát tán (những) tấm hí họa (như thế) này đến tay nam, phụ, lão, ấu (vào) trong một đất nước mà Vc mần bá chủ??