1 Comment on “Đảng Ba Đình bắt đầu countdown

  1. Đảng ta đấu với Điếu Cày
    Từng giây phút đảng đợi ngày điếu tang

    Đảng ơi đảng nói vinh quang

    Sao không thắng được hiên ngang (một) Điếu Cày