2 Comments on “Từ hang Pác Bó đến Johannesburg

  1. Hàng độc!

    HCM thuộc loại …cùn óc, lùn trí – làm sao mà ví (bì) với một vĩ nhơn?
    Lá cờ VC chùi giày rất …xứng tầm!
    Bác HCM chỉ …xứng tầm ngắm ngía đũng quần (bác Hồ của Mandela) … hehehe…