Hoàng Sa và Trường Sa: vấn đề kế thừa

Trương Nhân Tuấn

kethuaNếu không làm các thủ tục cần thiết để kế thừa di sản Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Sa đã mất vào 18-1-1974, sẽ mất đi vĩnh viễn. Trường Sa, trên danh nghĩa, đã mất từ 30-4-1975, cùng lúc với sự giải thể của VNCH.

Kế thừa là một thủ tục pháp lý cần thiết. Nó có thể trễ, nhưng không thể không thực hiện để kế thừa danh nghĩa chủ quyền về lãnh thổ.

1/ Tư cách pháp nhân của Mặt Trận Giải Phóng miền Nam

MT khai sinh ngày 20-12-1960 theo nghị quyết của của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ ba của đảng CSVN (lúc đó có tên là đảng Lao Động), được đặt dưới sự lãnh đạo của bộ Chính trị đảng CSVN và Trung ương cục miền Nam.

Mục tiêu của MT:

‟đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đảng phái, đoàn thể, tôn giáo và nhân sĩ yêu nước không phân biệt xu hướng chính trị để đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, để thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập tiến tới hòa bình thống nhứt tổ quốc.”

MT là một ‟thực thể chính trị” trực thuộc đảng Lao Động (tức đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay), do cán bộ đảng CSVN lãnh đạo.

MT quan niệm chế độ VNCH là ‟ngụy, tay sai của đế quốc Mỹ”. Người Mỹ hiện diện ở miền Nam là ‟đế quốc”, là ‟quân cướp nước”.

Cuộc chiến được gọi là cuộc chiến tranh ‟giải phóng”.

Thực thể chính trị MTGPMN được thế giới biết đến qua biến cố ‟tổng tấn công tết Mậu Thân 1968”. Chính phủ Cách mạng Lâm thời CHMNVN được thành lập ngày 8-6-1969. Thực thể này được VNDCCH cùng các nước trong khối cộng sản công nhận.

Ngày 30-4-1975 chính quyền VNCH sụp đổ. Trước các định chế quốc tế (mà chính quyền VNCH là đại diện cho một nước Việt Nam duy nhất), tên gọi Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành Cộng hòa miền Nam Việt Nam qua một số thủ tục đơn giản[i].

Việc ‟kế thừa” VNCH của CPCMLT tại các định chế quốc tế chỉ là việc ‟đổi tên nước”.

Điều cần ghi nhận, đại diện của Việt Nam Cộng Hòa tại các định chế quốc tế là đại diện cho một nước Việt Nam duy nhất và thống nhất, gồm ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong khi CPCMLT chỉ đại diện cho miền Nam, tính từ vĩ tuyến 17.

Điều ghi nhận khác, sau 30-4-1975, VNDCCH cũng xin gia nhập vào các định chế quốc tế thuộc LHQ[ii].

Lập trường một quốc gia Việt Nam duy nhất, xác định theo Hiệp định Genève 1954 và Hiệp định Paris 1972, có hiệu lực từ 1954 đến 1975, được hai bên CPCMLT và VNDCCH đồng thuận hủy bỏ.

Tức là trong giai đoạn 30-4-1975 đến 2-7-1976, có hai nước VN: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

Việc thống nhứt đất nước 2-7-1976 như thế là thống nhứt giữa hai quốc gia.

2/ Sự kế thừa và liên tục quốc gia theo Luật quốc tế

Điều 1 của Nghị quyết của LHQ về các vấn đề ‟kế thừa và sự liên tục quốc gia” qui định:

‟Sự kế thừa của quốc gia là sự thay thế quốc gia đó trong trách nhiệm về những quan hệ quốc tế liên quan đến lãnh thổ.”

Điều 2 của Nghị quyết:

‟Sự kế thừa của quốc gia bao gồm những tình huống: a/ quốc gia giải thể (gián đoạn, không có kế thừa), b/ chuyển nhượng, tức chuyển giao vùng lãnh thổ của quốc gia này cho một quốc gia khác (có sự liên tục của hai quốc gia, từ quốc gia chuyển nhượng sang quốc gia kế thừa), c/ ly khai, tức một lãnh thổ tách rời tự thành lập một quốc gia khác (liên tục quốc gia tiền nhiệm với sự thành lập một quốc gia mới), d/ những trường hợp thống nhất của hai hay nhiều quốc gia (sự liên tục của quốc gia với sự kết hợp của quốc gia này vào một quốc gia kia hay tính gián đoạn của hai hay nhiều quốc gia với sự thành lập một quốc gia mới).”

Nước CHXHCNVN được thành lập do việc thống nhứt hai quốc gia VNDCCH và CHMNVN. Vấn đề kế thừa lãnh thổ, theo hướng đẫn của Nghị quyết LHQ, vì vậy phải tuân thủ.

Động thái này nhằm tái xác định, hay phủ định, hiệu lực các kết ước, hay các tuyên bố của nhà nước (hay quốc gia) tiền nhiệm đã thể hiện đối với các nước khác.

Bà Monique Chemilier-Gendreau, trong tập La Souveraineté sur les Archipels Paracels et Spratleys [iii] viết:

‟Như vậy, chính quyền Sài Gòn, và chỉ chính quyền này mới được phát biểu về vấn đề các đảo HS và TS. Họ đã làm các việc đó. Họ đã làm việc đó với tư cách là người thừa kế các quyền của nước Việt Nam trong giai đoạn tiền thuộc địa.”

Điều 3 của Nghị quyết của LHQ về các vấn đề ‟kế thừa và sự liên tục quốc gia”:

‟Sự liên tục của quốc gia có nghĩa là tính cách pháp nhân của quốc gia trong luật pháp quốc tế vẫn tồn tại bất chấp những thay đổi về lãnh thổ, dân số, hệ thống chính trị – pháp lý và quốc hiệu.”

Cho thấy tư cách pháp nhân của quốc gia Việt Nam không thay đổi từ nhà nước phong kiến sang nhà nước bảo hộ cho đến nhà nước VNCH. Chủ quyền của VN tại Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện liên tục, từ các nhà nước phong kiến, chuyển sang nhà nước thuộc địa Pháp, sau đó là VNCH.

Nhà nước VNCH đã kế thừa và thể hiện các quyền của quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau 30-4-1975, Nhà nước CPCMLT đã có các động thái nào nhằm thay thế chính quyền VNCH về các vấn đề lãnh thổ, đặc biệt tại Hoàng Sa và Trường Sa?

Tương tự, sau năm 1976, nhà nước CHXHCNVN đã thể hiện các hình thức kế thừa nào, trước quốc tế, để khẳng định chủ quyền của VN tại HS và TS?

Quốc tế cần phải biết thái độ của các chính phủ mới về chủ quyền của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cần thiết. Ở Trường Sa, một số nước đã chiếm đảo của VN một cách trái phép. Trong khi ở Hoàng Sa thì TQ đã xâm lăng quần đảo này bằng vũ lực tháng 2 năm 1974.

Việc lên tiếng không chỉ là cần thiết mà còn là bắt buộc, nếu các nhà nước VN, sau 30-4-1975, muốn khẳng định chủ quyền ở hai quần đảo này.

Tháng giêng 1974, nhân việc Trung Quốc đem quân xâm lược chiếm quần đảo Hoàng Sa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam có tuyên bố lập trường của mình. Theo đó nhìn nhận có việc tranh chấp đồng thời cho rằng ‟chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là những vấn đề thiêng liêng đối với mỗi dân tộc”. Tờ Le Monde số ngày 27 loan tin ‟đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Hội nghị La Cell St-Cloud đã bác bỏ đề nghị của Sài Gòn ra một nghị quyết chung lên án việc Trung Quốc dung vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa”.

Thái độ của CPCMLT sẽ không thuyết phục, nếu cho rằng chính phủ này đã khẳng định chủ quyền của VN tại Hoàng Sa.

‟Lãnh thổ là thiêng liêng” thì không thể chỉ đơn thuần ‟bảo vệ” lãnh thổ bằng lời nói hay bằng thái độ của kẻ ngoại cuộc.

Trong khi nhà nước VNDCCH thì hoàn toàn im lặng trước hành vi xâm lăng của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Liên Xô thì lên án mạnh mẽ hành vi này.

Theo tập quán quốc tế, người ta xem thái độ giữ im lặng của một quốc gia trước động thái của một quốc gia khác là sự mặc nhiên đồng thuận về động thái đó. Thái độ im lặng của chính phủ VNDCCH trước việc TQ xâm lăng HS có ý nghĩa pháp lý là thái độ mặc nhiên đồng thuận về việc TQ ‟giải phóng HS”.

Phía VNCH, dĩ nhiên, chính phủ này đã phản kháng mạnh mẽ, bằng vũ lực tự vệ và bằng mọi nỗ lực ngoại giao, đúng như thủ tục cần thiết theo qui định của quốc tế trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ.

Từ đó, cho đến khi thống nhất đất nước, các chính phủ CMLT và VNDCCH không có động thái nào khác nhằm khẳng định chủ quyền của VN tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Trên nguyên tắc, sau khi VNCH giải thể, không có nhà nước kế thừa, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở thành vô chủ.

Điều nên biết, lập trường của Hoa Kỳ, VNCH là một quốc gia bị giải thể[iv]:

The Republic of Viet Nam, both of a state and government, had ceased to exist in law or fact and the United States had not recognized any government as the sovereign authority in the territory formerly known as South Viet Nam

Tạm dịch: Việt Nam Cộng hòa, quốc gia và chính quyền, đã ngừng hiện hữu trên phương diện pháp lý và thực tế. Hoa Kỳ không công nhận bất kỳ nhà nước nào trên vùng lãnh thổ trước kia mang tên Nam Việt Nam.

3/ Quốc gia Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam có kế thừa HS và TS từ VNCH?

Ngày 2-7-1976 hai nước VNDCCH và CHMNVN hiệp thương thống nhứt đất nước. Với tư cách một quốc gia khác, sau khi thống nhứt đất nước, CHXHCNVN có kế thừa VNCH hay không?

VNDCCH luôn quan niệm VNCH là một chính quyền ‟tay sai của ngoại bang”, là ‟ngụy” cần phải lật đổ. Trên lý thuyết không thể hiện hữu vấn đề kế thừa.

Bà Joële Nguyên Duy-Tân[v] có đặt vấn đề:

‟La R.D.V.N. avait toujours nié théoriquement l’existence d’un Etat au Sud, en particulier celui de la R.V.N. La R.S.V.N. peut-elle succéder à une entité inexistante pour elle?

Tạm dịch: VNDCCH luôn cương quyết phủ nhận sự hiện hữu của một quốc gia ở miền Nam, tức VNCH. CHXHCNVN có thể kế thừa một thực thể mà họ đã quan niệm là không hiện hữu?

Tài liệu thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, ngày 9-9-1978, cho thấy CHXHCNVN từ chối kế thừa di sản của thực dân Pháp (chuyển sang VNCH):

A la suite de la disparition de la République du Sud VN, le nouveau gouvernement de VN n’a pas fait la déclaration indiquant qu’il entendait succéder aux traités des 16 Septembre 1954 et 16 Aout 1955, conclus entre la République française et l’ancien gouvernement Sud Vietnam. Il en résulte, conformément au principes du droit international actuel en matière de question du succestion d’Etat, que ces traités n’engagent plus le gouvernement actuel de VN et qu’il sont devenus caduc.[vi]

Tạm dịch: Tiếp theo sự biến mất của Cộng hòa miền Nam, chính phủ VN mới đã không ra tuyên bố cho biết họ kế thừa các hiệp ước 16-9-1954 và 16-8-1955, ký kết giữa Cộng hòa Pháp và chính phủ miền Nam VN cũ. Vì vậy, chiếu theo các nguyên tắc của luật quốc tế hiện thời về vấn đề kế thừa quốc gia, các hiệp ước này không còn ràng buộc chính phủ VN hiện thời và chúng trở thành vô giá trị.

Một loạt các hành động khác, như CHXHCNVN ký kết vào hiệp ước ‟Không phổ biến vũ khí nguyên tử” với tư cách một quốc gia mới, từ chối kế thừa VNCH[vii].

Tuyên bố CHXHCNVN gởi chính phủ Thụy Sỹ, dẫn từ Conrad G. Buhler, nhìn nhận CHXHCNVN “liên tục” với quốc gia tiền nhiệm VNDCCH:

The S.R.V will continue the participation of the DRV and the RSV in the four “Geneva convention of 1949” concerning the protection of war civil victims with the same observations as those set forth by the DRV and the SRV.

Ta thấy trong văn bản trên, VN đã sử dụng chữ “sẽ tiếp tục” thay vì “kế thừa” VNDCCH.

Tính liên tục quốc gia đã được thể hiện: di sản của VNDCCH được chuyển sang CHXHCNVN. Việc này càng rõ rệt hơn khi ta nhận thấy đảng lãnh đạo nhà nước VNDCCH trước kia và đảng lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN hôm nay là một: đảng CSVN.

Vấn đề kế thừa chính phủ CMLT cũng không đặt ra. Những người lãnh đạo chính phủ này cũng là nhân sự của đảng CSVN.

Tóm lại, nhà nước CHXHCNVN là nhà nước tiếp nối nhà nước VNDCCH.

4/ Muốn giữ Biển Đông là phải kế thừa di sản VNCH

Năm 1988, Trung Quốc chiếm một số đảo Trường Sa bằng vũ lực. Phía VN đã không đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo An LHQ cũng như kiện TQ ra trước Tòa án Công lý quốc tế. Thời điểm này, CHXCNVN đã gia nhập LHQ, có đủ tư cách pháp nhân (mà phía VNCH trước kia không có) để kiện (hay thách thức kiện) TQ.

Đầu thập niên 90, TQ đã cho phép công ty dầu khí của Hoa Kỳ khai thác tại vùng Tứ Chính – Vũng Mây (Vạn An Bắc, gọi theo TQ). VN có nhờ tổ hợp Luật sư Hoa Kỳ thiết lập hồ sơ, có lẽ có ý định ‟kiện” công ty dầu khí Crestone, chứ không nhằm kiện TQ.

Vấn đề đặt ra, tại sao nhà nước CHXHCNVN, vừa có tư cách pháp nhân cũng như đầy đủ lý lẽ để kiện TQ, nhưng nhà nước này lại im lặng?

Bởi vì, nhà nước này không thể kiện TQ.

Nhà nước CHXHCNVN có nghĩa vụ tôn trọng những kết ước, những tuyên bố về một vấn đề quốc tế… của nhà nước tiền nhiệm VNDCCH. Trong đó có việc nhìn nhận chủ quyền của TQ tại HS và TS.

Trong thập niên 90, nhân có các vụ xung đột tại TS, nhiều học giả, chuyên gia về luật quốc tế đã viết những tác phẩm về tranh chấp giữa hai nước Việt Nam và TQ về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phần lớn các học giả này nhìn nhận rằng VN đã phạm ‟Estoppel”. Theo họ, VN đã nhìn nhận chủ quyền của TQ tại HS và TS trong một thời gian dài, đã hưởng lợi từ Trung Quốc, thì bây giờ không thể nói ngược lại.

Điều này đã thể hiện qua thái độ của nhà nước CHXHCNVN. Mặc dầu bị phía TQ lấn lướt (đến mức không thể chịu đựng) nhưng họ luôn chịu nhịn, không đưa vấn đề ra tòa án quốc tế.

Thái độ này dầu vậy hợp lý. Bởi vì, việc kiện tụng, nếu xảy ra, phía VN có rất ít hy vọng thắng. Nhưng nếu thua thì mất hết.

Mất Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển kinh tế độc quyền của VN sẽ bị thu hẹp, nếu không nói là mất cả Biển Đông. TQ có đủ lý do để đặt các luật lệ cấm đánh cá, hay mở rộng vùng Nhận diện Phòng không trên khu vực các đảo này, tức bao trọn biển Đông. VN sẽ bị cô lập.

Nhưng nếu không làm gì hết (như hiện nay), TQ cũng sẽ lần hồi thâu tóm các đảo TS, chiếm trọn Biển Đông.

Lối thoát cuối cùng cho VN là kế thừa di sản VNCH, thông qua phương pháp hòa giải quốc gia và dân chủ hóa chế độ.

Hòa giải quốc gia để kế thừa danh nghĩa VNCH. Dân chủ hóa chế độ để đoạn tuyệt với di sản VNDCCH. Từ đó VN mới có danh nghĩa để mà đưa vấn đề tranh chấp ra trước một trọng tài quốc tế.

bản đồ hành chánh VNCH (1967). Nguồn: Wikipedia.org
bản đồ hành chánh quân sự VNCH (1967). Nguồn: Wikipedia.org

Một khi đã kế thừa di sản VNCH, nhà nước VN mới sẽ xúc tiến việc kiện tụng. Nhưng không bắt đầu bằng kiện TQ (vì nước này không chấp nhận mọi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế). VN nên kiện Phi trước, vì nước này chiếm trái phép của VN các đảo Trường Sa. Kết quả vụ kiện này, nếu VN thắng (phần chắc) thì sẽ thắng lý ở Hoàng Sa. Nếu không, thì cũng dựa vào đó để làm ‟vốn” thương lượng với TQ nhằm phân định vùng biển và thềm lục địa chung quanh các đảo Hoàng Sa.

Trong khi việc dân chủ hóa chế độ, còn phù hợp với ý định ‟thay đổi thể chế” của một vị lãnh đạo. Vấn đề là mọi người đặt quyền lợi đảng phái lên trên hay quyền lợi của đất nước lên trên?


Nguồn:Hoàng Sa và Trường Sa: vấn đề kế thừa. Trương Nhân Tuấn. Facebook, January 30, 2014

[i] Nguyen Duy Tan Joële. La représentation du Viet-Nam dans les institutions spécialisées. In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976. pp. 405-419. doi: 10.3406/afdi.1976.1996 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_1996

[ii] Nguyen Duy Tan Joële, đã dẫn.

[iii] Monique Chemillier-Gendreau – La Souveraineté sur les Archipels Paracels et Spratleys– NXB Harmattan 1996, page

[iv] Conrad G. Buhler, in State Succession and Membership in International Organisations – Legal Theories versus Political Pragmatism, tr94-103…sdd, tr 107.

[v] Nguyen Duy Tan Joële, đã dẫn.

[vi] Conrad G. Buhler, State Succession and Membership in International Organisations – Legal Theories versus Political Pragmatism, tr 107.

[vii] Conrad G. Buhler, sdd, tr. 87.

5 Comments on “Hoàng Sa và Trường Sa: vấn đề kế thừa

 1. Thưa tác giả :
  Có lẽ phần đông chúng ta đã nhìn sai về vấn đề Việt Nam Cộng Hòa.
  Xin quay lại cuốn phim vào buổi sáng 30.4.1975, khi chỉ có đơn thuần
  quân Bắc Việt — một thành phần Lữ tăng 203 — xông vô dinh Độc Lập.
  mượn danh nghĩa và lá cờ MTGPMN, bắt ép Tổng thống giả định Dương
  Văn Minh đọc ” Lời đầu hàng” với cái bóng ma chính phủ của MTGPMN.
  Như vậy, thử hỏi ông Minh đầu hàng với ai ? Thưa, chẳng với ai cả !
  — Nếu thiệt sự có thành phần chánh phủ MTGPMN hiện diện, thì
  ông Minh đọc lời đầu hàng cũng như không, không cần thiết, bởi với
  MTGPMN và Việt Nam Cộng Hòa là một cuộc ” nội chiến,” thì bên nào
  thắng, là ôm trọn gói, khỏi nhận đầu hàng ! như trường hợp Cuba và
  Trung Hoa, Fidel Castro và Mao Trạch Đông có nhận ” lời đầu hàng”
  nào đâu ! — Và nếu quả thực, nếu VNCH thất trận trước MTGPMN, thì
  coi như hêt chối cãi, VNCH đương nhiên bị hoàn toàn tan rã!
  — Nhưng VNCH đã đầu hàng trước quân Bắc Việt — VN Dân Chủ Cộng
  Hòa — tiếm danh cướp cờ của MTGPMN mà bắt ông Minh đàu hàng!
  Bởi, nếu BV lộ diện, thì sẽ sa vô trường hợp của Bắc Hàn xâm lăng Nam
  Hàn năm 1950.
  Thế mà, toàn thể LHQ, Hoa Kỳ,, Trung Quốc, và các nước liên quan
  đã làm ngơ ( theo ý Mỹ ?), và vẫn cho Vn CS vô LHQ, cũng như Pathet
  Lao, Băc Hàn, Cuba, Cambodia…, mà cũng vô LHQ đó.
  Cái gọi là “thống nhứt” đã đi ra ngoài pháp luật. Bắc Việt đã “nghe theo
  lời thình cấu hiệp thương” của MTGPMN mà cho thống nhứt hai miền.
  Vậy MTGPMN là cái gì trước Geneve 1954 và Paris 1973 ? Và VNCH
  ở đâu? Cho nên cái thống nhứt chỉ là tình trạng ” quản lý” khi VNCH
  bị ép vắng mặt , như là thống nhứt De Facto, chưa là De Jure.
  Vì thế cho nên, nếu vì nhu cầu ổn định khu vực…, thì LHQ vẫn có
  thể cho tái xét HĐ BL đã bị ” vi phạm” chứ không bị ” hủy bỏ.”
  Từ đó suy ra, tấm căn cước và giấy khai sanh VNCH còn nguyên vẹn.
  Do đó, không thể bàn về vấn đề chánh phủ CS hiện nay sẽ ” kế
  thừa ” VNCH về vấn đề Hoàng Sa được !. Phải có một sự sắp đật,
  xét lại toàn cảnh Việt Nam và Đông Dương, vốn cùng chung một mối,
  một package, mà Cambodia đã đi trước như một tiền đề cho Paris 1973.
  (Tô Mã Ý aka Ý-Yên)

  • Lập luận của TMÝ trong suốt chiều dài trên DCV này vẫn trước sau như một, đáng phục lắm, có lý lắm.

   Xin Chào đầu năm đến ” Đồi móng ngựa ” Những anh hùng vô danh còn đó như mấu chốt sau cùng của thực thể VNCH. Có đứa con cưng tên Liêu thăm Ý-Yên. ( Cững một tuyến đầu trên Đồi Móng Ngựa xưa )

   • Chúc Mừng Năm Mói
    ZULU và Mai Mạnh Liêu
    Liêu ơi : Năm nay là năm NGỌ, mã đề dương cước…
    đúng một kỷ nguyên từ 1954 – 2014 cùng Giáp Ngọ.
    gợi ý cho ta về cái Đồi Móng Ngựa, 15 April 1975.
    Thân, [email protected]

 2. Ông dương Danh Huy nhận định rằng : (đại ý) Lấy danh nghĩa kế thừa VNCH để kiện và đòi lại Hoàng Sa là “bất khả thi” .
  Ông ta nói đúng, nhưng chỉ đúng (bất khả thì) đối với cái gọi là CHXHCNVN và con đẻ của nó là CHMNVN (đã bị bóp mũi cho chết năm 1976) , bởi những lý lẽ như sau :
  1/ Cả hai đều là thủ phạm đã giết chết VNCH – Ai chấp nhận việc các anh vào nhà giết người ta, sau đó các anh đòi (claim) là người thừa kế các tài sản của người bị hại ?
  2/ Cái chính phủ CHXHCNVN đã liên tục khẳng định là người thừa kế chính thức của VNDCCH, cho nên trong vấn đề HS, TS và Biển Đông, CHXHCNVN chỉ có thể “kế thừa” – và dĩ nhiên có bổn phận phải tôn trọng – bản Công Hàm 1958 do VNDCCH đã ký với CHNDTH mà thôi .
  3/ Ngoài những tuyên bố, tài liệu, văn tự (công hàm 1958) ,sách giáo khoa, bản đồ, của VNDCCH đã luôn khẳng định HS,TS “là của TQ “, v.v… thì việc VNDCCH và con đẻ của nó là CHMNVN từ chối lên án trước hành động TQ đánh chiếm HS của VN năm 1974 là một thái độ được coi là đã tự tử bỏ chủ quyền đối với HS rồi . (một số các “sử gia cung đình” còn bịa ra chuyện chính phủ CHMNVN có phản đói, nhưng họ không đưa ra được bất cứ một văn bản nào làm bằng)
  Cho nên, CHXHCNVN dứt khoát không thể nhân danh là người thừa kế (di sản) VNCH được – do đó không thể đứng “nguyên đơn” để đưa vấn để HS ra tòa (Nhưng CHXHCNVN lại có đủ tư cách để kiện TQ trong vụ Trường Sa – Gạc Ma năm 1958, vì CHXHCNVN chính là “nạn nhân” bị ăn cướp, và cũng có văn thư phản đối mà quốc tế đều đã biết) .
  Tóm lại, muốn kiện đòi lại HS,TS – vốn là tài sản của VNCH – thì nhất định phải là người Thừa kế Hợp Pháp của VNCH , nhưng cái gọi là CHXHCNVN thì không thể có tư cách này (như đã trình bầy)…Vậy phải làm sao ??
  Đó là : Phải tạo dựng nên một chính quyền (mới) đại diện (đúng nghĩa) cho toàn dân , và chính quyền này phải Tuyên Bố Tôn trọng các giá trị của VNCH, để từ đó đòi (claim) kế thừa các tài sản của VNCH …trong đó có các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vốn của VNCH (*)
  Ông Dương Danh Huy cho việc đứng đơn kiện, đòi lại HS mà nhân danh kế thừa VNCH là bất khả thì, bởi vì ông ta nói thay cho đảng CSVN – ngụ ý rằng đảng CSVN hay cái gọi là CHXHCNVN (dứt khoát) không bao giờ chấp nhận tôn trong các giá trị VNCH, cho nên sẽ không có chuyện CHXHCNVN kiện TQ với danh nghĩa “kế thừa VNCH” cả (đúng là Bất Khả Thi) .
  (*) Một chính quyền mới tuyệt đồi không thể dùng quốc hiệu là VNDCCH hay CHXHCHVN (đệ nhị hay gì gì đó…), và tuyệt đối không được tuyên bố là người kế thừa (kế tục) VNDCCH hay CHXHCNVN ….
  Vấn đề là các đảng viên đảng CSVN có lòng yêu nước (Việt Nam) đủ cao để mà hy sinh từ bỏ cái gọi là “chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (hổ lốn)”…hay không mà thôi !

  • YY xin phép, sẽ mượn ý tưởng của HH về việc ” kê thừa VNCH”
   để viết một essay. Cảm ơn trước.Chúc Mừng Năm Mới HOHUI.
   (Lê Dương T M Ý.)