1 Comment on “Ngày hèn với giặc

  1. … là ngày quân dân ta tràn xuống phía nam để cứh Hồ CHủ Tịch khỏi tay thằng phản động Lê Duẩn.