1 Comment on “Hộ chiếu Ba Đình

  1. Quu1ed1c tu1ecbch cu1ea7u xu00ed,giu1ea5y thu00f4ng hu00e0ng cu0169ng lu00e0 bu1ea9y cu1ea7u tiu00eau…nhu1eadp tu1ecbch chxhvn lu00e0 tu1eeb chu1ebft vu00e0 u0111u1ebfn chu1ebft.Nu00f3 hou00e0n tou00e0n u0111i vu00e0 u0111u1ebfn phu1ea3i qua cu00e1i lu1ed5 cu1ea7u tiu00eau thu00ec quu00e1 u0111u00e3 cho nhu1eefng ai cu00f3 thu1ebb thu00f4ng hu00e0nh mu00e0u xanh cu1ee7a xhcnvn.Mu1ea5y thu1eb1ng tu1ecb-nu1ea1n csvn u1edf tru00ean thu1ebf giu1edbi mu00e0 nhu1eadp tu1ecbch chxhvn thu00ec muu00f4n u0111u1eddi thu00e2n phu1eadn chu1ec9 lu00e0 cu1ee5c phu00e2n trong cu1ea7u xu00ed.